ఒక న్యాయవాది ద్వారా ప్రమాదంలోఒక న్యాయవాది ద్వారా ప్రమాదంలో

ట్రాఫిక్ ప్రమాదంలో, తీవ్రమైన పరిణామాలు కావచ్చు పరస్పర గౌరవం, డ్రైవర్లు మరియు పాదచారులకు. లక్ష్యం కారణాల కుదరదు గుద్దుకోవటం నివారించేందుకు, ఉదాహరణకు, సాంకేతిక వైఫల్యం లేదా పేద ప్రత్యక్షత.

అది మనసులో భరిస్తుంది చేయాలి అని, న్యాయవాది చాలా ముఖ్యం.

ఏ న్యాయ విచారణల్లో

మీ హక్కుల విషయంలో ప్రమాదాలు చాలా సమర్థవంతంగా న్యాయవాది తో ఈ ప్రాంతంలో అనుభవం యొక్క చట్టం. అయితే, మీరు ఏ అవకాశం లేదా సమయం కనుగొనేందుకు, అది కూడా సాధారణ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. మరింత నమ్మకమైన కంటే స్వతంత్ర ప్రయత్నాలు తమను తాము రక్షించుకునే ఆశ అదృష్టం. కనీసం మాట్లాడటం మరియు ఏమి కాదు. కొన్నిసార్లు ఇప్పటికే అది తగినంత సభ్యుడు ఒక క్రిమినల్ కేసు న ట్రాఫిక్ ప్రమాదంలో కాదు అధికం.

వారి పరిస్థితి