న్యాయ సాయంన్యాయ సాయం

యొక్క గుండె వద్ద ఉంది

ఈ వ్యవస్థ ఆధారంగా ద్వైపాక్షిక మరియు బహుపాక్షిక ఒప్పందాలు పాలక రక్షణ విషయాలను చట్టం, గుర్తించడానికి స్పర్థ కోర్టులు వివాదాలు పరిష్కరించేందుకు వివిధ కేతగిరీలు మరియు వర్తించే న్యాయ వ్యవస్థలు, గౌరవం విధానపరమైన హక్కులు విదేశీయులు, స్థితిలేని వ్యక్తుల మరియు ద్వంద్వ జాతీయులు; అటువంటి ఒప్పందాలు ద్వారా నియంత్రించబడతాయి గుర్తింపు పొందిన వివిధ పత్రాలు (సర్టిఫికెట్స్.), అమలు యొక్క కోర్టు ఆదేశాలు, ఆదేశాలు న వివాదాలు, రవాణా పత్రాలు సంబంధించిన రప్పించడం ఖైదీల (రప్పించడం) మరియు.

పార్టీ, అనేక బహుపాక్షిక మరియు ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు