పరిపాలనా నేరం - లోకి అనువాదం రష్యన్ - ఉదాహరణలు ఆంగ్లం రివర్స్ సందర్భం

కోడ్ యొక్క పరిపాలనా నేరాలు ఏర్పాటు యొక్క ఒక కొత్త రకం పరిపాలనా పెనాల్టీ: బహిష్కరణకు విదేశీయులు కోసం కమిషన్ యొక్క ఒకఅది పదేపదే వివరించారు రచయిత.