వెబ్సైట్ లీగల్ సలహావెబ్సైట్ లీగల్ సలహా

కొన్ని యువ న్యాయవాదులు కేవలం సాధన లో కమ్యూనికేట్ ఖాతాదారులకు, నిజంగా ప్రయత్నిస్తున్న ప్రజలు ఇవ్వాలని కొన్ని మంచి చట్టపరమైన సలహా కోసం ఉచిత లేకుండా, కోసం ఏ బాధ్యత పరిణామాలు. ఇది చాలా అధ్వాన్నంగా.

«అనేక న్యాయ సంస్థల» — «వెబ్సైట్ ప్రమోషన్ కోసం» పదబంధం «ఉచిత న్యాయ సలహా», ప్రతి లో రియల్ డబ్బు!