అప్పీల్ నుండి ఒక తీర్పు ఒక అప్పీల్ కోర్ట్

మరియు వర్ణించబడింది చూపిస్తున్న పేజీ దొరకలేదు వాక్యాలు సరిపోలే పదబంధం ‘అప్పీల్ నుండి ఒక తీర్పు ఒక అప్పీల్ కోర్ట్’. దొరకలేదు అనువాద జ్ఞాపకాలను మానవ రూపొందించినవారు, కానీ కంప్యూటర్ సమలేఖనమైంది. ఉంటుంది హెచ్చరించారు