అమ్మివేయడం మీ పరిమిత కంపెనీ

కంపెనీ చేయవు వ్యాపార చేయడం మరియు ప్రజలు ఉద్యోగులను. కంపెనీ ఉనికిలో ఉంటుంది (‘పరుగులు ఆఫ్’) నుండి కంపెనీలు వద్ద నమోదు కంపెనీలు హౌస్. ఏదైనా డబ్బు వదిలి వెళ్తాడు వాటాదారులు. ఒక ధ్రువీకరణ ప్రాప్యత చేయడానికి మీ కంపెనీ బ్యాంక్ ఖాతా. ఉంటే ఆ డబ్బు చేయలేదు షేర్డ్ వాటాదారులు మధ్య సమయానికి కంపెనీ నుండి తొలగించబడింది