జాతీయ సయోధ్య పార్టీ

జాతీయ సయోధ్య పార్టీ ఒక రాజకీయ పార్టీ గాంబియా. జాతీయ సయోధ్య పార్టీ లో స్థాపించబడింది ద్వారా చీ భాగంగా తన ఉద్దేశం కోసం అమలు చేయడానికి అధ్యక్ష ప అధ్యక్ష ఎన్నికల. చేశారు ఎన్నికైన లో పార్లమెంటరీ ఎన్నికల. అధ్యక్ష ఎన్నికల, బహ మూడవ వచ్చింది భాగంగా ఉంది సంకీర్ణ అధ్యక్ష ఎన్నికల, పేరు ఆడమ్ ప్రకటించారు. సంకీర్ణ యొక్క అభ్యర్థి మరియు తదనంతరం గెలిచింది